800104

غرق شده در خود
فِ. شین.
۸۰۰۱۰۴: متولد ۴ ـُمین روز از ۱ مین ماه از سال ۸۰