800104

غرق شده در خود

۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

دلتنگی شوخی عجیبی بود

۷۵ ـُـمین روزِ سال

که عشق با ما کرد

چته؟ چمه؟

۷۰ ـُـمین روزِ سال

چرا یکم به خودت نمیای؟ چرا اینقد ضعیفی؟ چرا یکاری میکنی تا آخر عمرت پشیمون شی؟ مینویسم تا جلو چشت باشه تا یکم سر عقل بیای. یکم قوی باش. یکم تحمل کن. اینهمه خودتونو آزار نده.