800104

غرق شده در خود

دلتنگی شوخی عجیبی بود

۷۵ ـُـمین روزِ سال

که عشق با ما کرد

دلتنگی