800104

غرق شده در خود

۱ مطلب در آذر ۱۳۹۷ ثبت شده است

Burdun

۲۶۲ ـُـمین روزِ سال

بار بزرگیست روی شانه هایم، گویی هر قطره اشک، هر ناله، هر فریاد، هر دردی که بوده از ابتدای خلقت، بار شده بر روی شانه هایم. اما این را میدانم که این بار سنگین نیست ولی، خرد میشوم زیر باری که اشک تو و درد تو روی آن انباشته شود.